Bài tập 1 - Nghe - Vỡ lòng 1

Download file bài tập tại đây:  

https://drive.google.com/file/d/16o1CWt_wNn9HVFV0P9y16ezdbNeYyGpo/view?usp=sharing

Download file nghe phần 1

Download file nghe phần 2

Download file nghe phần 3

Download file nghe phần 4

Bình Luận


  • Tin Khác