Bài tập 3 - Nghe - KET 1, 2

Download file nghe tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1EQROfCHEIvf5JVkZePaRI4XsTTlNM8xt/view?usp=sharing

Download file nghe phần 1:

Download file nghe phần 2:

Download file nghe phần 3:

Download file nghe phần 4:

Download file nghe phần 5:

Bình Luận


  • Tin Khác