Bài tập 4-Nghe-Flyers 4

Download bài tập tại đây: https://drive.google.com/file/d/1gfZV4ZmGvR_ACAJX4DxlTzxa4kHTa_Fy/view?usp=sharing

Download file nghe tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1VpZIk-2gQIemBo9n4wb6Yl2QR20avl6-?usp=sharing 

Bình Luận


  • Tin Khác